નિકાલજોગ દબાણ ટ્રાન્સડ્યુસર

ઉત્પાદનો

નિકાલજોગ દબાણ ટ્રાન્સડ્યુસર

  • નિકાલજોગ દબાણ ટ્રાન્સડ્યુસર

    નિકાલજોગ દબાણ ટ્રાન્સડ્યુસર

    નિકાલજોગ દબાણ ટ્રાન્સડ્યુસર એ શારીરિક દબાણના સતત માપન અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ હેમોડાયનેમિક પરિમાણોના નિર્ધારણ માટે છે.હાયસર્નનું ડીપીટી કાર્ડિયાક ઇન્ટરવેન્શન ઓપરેશન્સ દરમિયાન ધમની અને વેનિસનું સચોટ અને વિશ્વસનીય બ્લડ પ્રેશર માપન પ્રદાન કરી શકે છે.